PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẠM TẤU

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRẠM TẤU

______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________________

Số: 14/QĐ-TrPTDTBTTT

Trạm Tấu, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường

Năm học 2020 - 2021

____________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRẠM TẤU

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông: Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 và Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 72/PGDĐT-CM ngày 17/3/2020 của Phòng GD&ĐT Trạm Tấu về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 - 2021;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 - 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020 - 2021.

Điều 2. Danh mục sách được nêm yết công khai trên bảng tin và website của nhà trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết trước khi vào năm học 2020 - 2021.

Điều 3. Ban giám hiệu, các Tổ trưởng chuyên môn và toàn thể giáo viên trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Ban ĐD CMHS (P/h);

- Lưu: VT, HS chọn sách.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu

Năm học 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-TrPTDTBTTT ngày 20 tháng 4 năm 2020

của Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu)

____________________________

TT

Môn/ HĐ giáo dục

Tên sách, bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt 1

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Toán

Toán 1

(Cùng học để phát triển năng lực)

Đinh Thế Lục (Tổng Chủ biên), Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận.

NXB Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức

Đạo đức 1

(Cùng học để phát triển năng lực)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng CB), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương.

NXB Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và Xã hội

Tự nhiên và Xã hội 1

(Cùng học để phát triển năng lực)

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên.

NXB Giáo dục Việt Nam

5

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất 1

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên).

NXB Giáo dục Việt Nam

6

Âm nhạc

Âm nhạc 1

(Cùng học để phát triển năng lực)

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga.

NXB Giáo dục Việt Nam

7

Mĩ thuật

Mĩ thuật 1

(Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)

NXB Giáo dục Việt Nam

8

Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm 1

(Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang.

NXB Giáo dục Việt Nam